Perunkirjoituspalvelu Nikkanen
Paluu edelliselle sivulle

Perunkirjoituksen eri vaiheet

1. KUOLINPESÄN ILMOITTAJAN VALINTA: Kuolinpesän osakkaat voivat valita keskuudestaan henkilön joka tuntee pesän asiat parhaiten ja hän voi toimia perunkirjoituksessa kuolinpesän ilmoittajana. Leski toimii usein kuolinpesän ilmoittajana ja joku mahdollisista lapsista voi tarvittaessa avustaa häntä.

2. SOITTO PERUNKIRJOITUSPALVELUUN: Kuolinpesän edustajan ottaessa meihin yhteyttä puhelimitse käymme läpi perunkirjoituksen kannalta oleelliset alkutiedot, joita ovat mm:

  • vainajan nimi, syntymäaika ja -paikka, viimeinen osoite, kuolinaika- ja -paikka, seurakunta tai väestörekisteri missä hän oli kuollessaan kirjoilla.
  • kuolinpesän osakkaiden nimet, siltä osin kuin ovat tiedossa
  • jättikö vainaja testamentin tai avioehtosopimuksen
  • pääpiirteittäin mitä omaisuutta ja velkaa pesään kuuluu: talletukset, arvopaperit, asunto-osakkeet, kiinteistöt, ajoneuvot, pankkilainat, yms.
  • käydään läpi mitä asiakirjoja pesässä on perunkirjoitusta varten sekä mitä jää hankittavaksi.

3. SUKUSELVITYS: Laadimme yleensä sukuselvityksen vainajan jälkeen, eli tilaamme aukottoman virkatodistusketjun vainajasta sekä elossaolotodistukset kuolinpesän osakkaista ja toissijaisista perillisistä.

4. SALDOTODISTUKSET: Kuolinpesän edustaja hankkii yleensä kuolinpäivän saldotodistukset pankeista. Mikäli vainajalta jäi leski tarvitaan myös tämän saldoilmoitukset kuolinpäivältä. Vastaavat tiedot hankitaan myös arvopapereista ja rahasto-osuuksista sekä luotoista. Voimme myös tarvittaessa hankkia nämä tiedot valtakirjalla. 

Lista perunkirjoituksessa tarvittavista asiakirjoista.

5. HENKILÖKOHTAINEN TAPAAMINEN: Seuraavaksi sovimme henkilökohtaisen tapaamisen kuolinpesän edustajan kanssa. Tämä tapahtuu yleensä vainajan kotona. Tällöin  riittää että sellainen henkilö tulee paikalle joka tuntee pesän asiat parhaiten. Perukirjan laatija saa häneltä haltuunsa tarvittavat asiakirjat perunkirjoitusta varten. Käymme läpi kaikki perukirjaan liittyvät seikat, varat ja velat sekä mahdollisen testamentin. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen hinta-arvion kannalta on monasti tärkeää että perukirjan laatija on nähnyt arvioitavan kohteen, mikäli ei käytetä erillistä arvioijaa. Oikean hinta-arvion saamiseksi meillä on mahdollisuus käyttää asiantuntevan kiinteistönvälittäjän suullista arviota ilman että siitä auheutuu kuolinpesälle lisäkuluja.
Pyrimme siihen että tulevat veroseuraamukset saadaan lainmukaisesti minimoitua.
Mikäli jokin asia vaatii vielä lisäselvitystä niin siihen on aikaa ennen varsinaista perunkirjoitustilaisuutta.

6. PERUNKIRJOITUKSEEN KUTSUMINEN: Sovimme perunkirjoituksen ajan ja paikan. Monasti paras paikka perunkirjoitukselle on vainajan asunto tai lähiomaisen koti. Voimme myös tarvittaessa tarjota tilat perunkirjoitusta varten.
Pidämme mielellämme perunkirjoituksen ilta-aikana tai viikonloppuna. Tällöin pesän osakkaille ei tule ansionmenetyksiä töistä poissaolojen suhteen.
Kuolinpesän edustaja kutsuu yleensä osakkaat perunkirjoitustilaisuuteen puhelimitse. Tarvittaessa lähetämme kirjatut kutsukirjeet saantitodistuksin kaikille pesän osakkaille. Jokaisen osakkaan ei ole välttämätöntä saapua henkilökohtaisesti perunkirjoitustilaisuuteen. Osakas voi halutessaan valtuuttaa itselleen edustajan perunkirjoitusta varten, tai olla reagoimatta kutsuun mitenkään.

7. PERUNKIRJOITUSTILAISUUS: Läsnä tulee olla ainakin kaksi uskottua miestä sekä kuolinpesän ilmoittaja jonka ei kuitenkaan tarvitse olla kuolinpesän osakas. Tarvittavat uskotut miehet tulevat meiltä.
Tilaisuudessa käydään läpi perukirja johon uskotut miehet ovat merkinneet kaiken perunkirjoituksen ja osakkaiden kannalta merkittävät seikat. Lisäksi käydään läpi testamentti mikäli sellainen on.  Arvioimme tulevan perintöveron määrän johon perilliset voivat varautua.
Käymme myös läpi pesän tulevan hoidon kannalta oleeliset seikat ja käytännön asiat ja niihin liittyvät erilaiset vaihtoehdot.

8. PERUKIRJAN TOIMITTAMINEN VEROTTAJALLE: Toimitamme perukirjan verottajalle, mikä on tehtävä kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta, ja tarvittaessa myös maistraattiin perukirjan osakastietojen vahvistamista varten. Osakastietojen vahvistaminen joudutaan joskus suorittamaan esim. pankkia varten tai jos kuolinpesään sisältyy kiinteistö.

9. PERINTÖVEROTUS. 
Perukirjan perusteella perillisille määrätään perintövero.  Perintöverotaulukko 01.01.2009 alkaen.

10. Olemme myös käytettävissä tulevassa perinnönjaossa ja kaikissa kuolinpesän asioiden hoitoon liittyvissä toimissa.


Paluu edelliselle sivulle