Perunkirjoituspalvelu Nikkanen
        Perunkirjoitus

Toimitamme perunkirjoituksia.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa jokaisen Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen.

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat tulevaa perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Kuolinpesän osakkaita ovat henkilöt jotka sukulaisuuden, testamentin, avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen nojalla perivät vainajan. Perunkirjoitus on välttämätön perintöverotusta ja perinnönjakoa varten.

Perunkirjoitus kannattaa aina antaa ainoastaan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi sillä perintövero määrätään perukirjan nojalla. Lisäksi kuolinpesää tai kuolinpesän osakkaita voidaan verottaa perintöveron lisäksi esim. luovutusvoitosta.

Perunkirjoituksen laiminlyönti voi velkaisessa pesässä aiheuttaa pesän osakkaiden henkilökohtaisen vastuun vainajan veloista. Laiminlyöntitapauksessa verottaja voi toimittaa perintöverotuksen arvioverotuksena ja lisäksi määrätä veronkorotuksen.

Käytännössä perunkirjoitus kannattaa antaa toimeksi jo hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä. Varsinkin sukuselvityksen laatiminen voi tietyissä tapauksissa olla aikaa vievää.
Verotoimisto voi hakemuksesta pidentää perunkirjoituksen toimitusaikaa.  

Perunkirjoituksen vaiheet.

Ositus- ja perinnönjakosopimukset
Laadimme ositus- ja perinnönjakosopimuksia. 

Mikäli perinnönjättäjä oli kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, on ennen perinnönjakoa toimitettava ositus. Osituksessa määritellään puolisolle kuuluva ja perillisille jaettavaksi tuleva omaisuus.

Kuolinpesän kokonaisvaltainen hallinta ja perinnönjako
Hoidamme kaikki perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät toimenpiteet itsenäisesti.

Kuolinpesän osakkaat voivat olla joskus kaukana vainajan kotipaikasta tai asioiden hoitaminen voi olla heille muuten vaikeaa tai mahdotonta. Tällöin on mahdollista valtuuttaa meidät suorittamaan vaikka kaikki pesänhoitamiseen liittyvät toimenpiteet.
Voimme hoitaa perunkirjoitukseen liittyvät toimenpiteet, testamentin tiedoksiannon, omaisuuden realisoinnin, asunnon tyhjennyksen, perinnönjaon, yms. Käytännössä pesän osakkaiden tarvitsee tällöin antaa ainoastaan valtakirja sekä ilmoittaa oma pankkitilinsä numero perintöosuuden maksamista varten.
Pesän osakkaat saavat tällaisessa tapauksessa jäljennökset kaikista asiakirjoista, tiliotteista ja kauppakirjoista sekä perintöosuutensa ilmoittamilleen pankkitileille sen jälkeen kun ovat ensin rauhassa tutustuneet asiakirjoihin ja perinnönjakokirjaan ja kaikki osakkaat ovat sen hyväksyneet.

Testamentin laatiminen
Laadimme testamentteja.

Testamentin muotosäännökset on laissa tiukasti määrätty. Testamenttimääräys on syytä tehdä täsmällisesti ja yksiselitteisesti myöhempien tulkintaongelmien välttämiseksi.
Testamentin laatimiseen liittyy aina neuvottelu testamentin tekijän kanssa jotta voidaan laatia juuri oikea testamenttityyppi. Lisäksi käydään läpi testamenttiin liittyvät veroseuraamukset. Testamentin laatiminen voidaan suorittaa asiakkaan kotona.
Testamentin tekemistä kannattaa harkita mikäli:

  • haluat turvata avo- tai aviopuolisosi taloudellista turvallisuutta
  • perheeseesi kuuluu omia ja puolisosi lapsia
  • olet laatinut avioehtosopimuksen
  • haluat keventää lastesi perintöverotusta
  • halutessasi että lapsesi puolisolla ei ole avio-oikeutta sinulta perintönä tulevaan omaisuuteen mahdollisen avioeron varalta.
  • et ole avioliitossa tai sinulla ei ole lapsia
  • haluat muistaa kummilastasi, tai muuta sinulle tärkeää henkilöä
  • haluat tukea hyväntekeväisyyskohteita

Testamentin tiedoksianto
Annamme vainajan jättämän testamentin tiedoksi.

Testamentti on tiedoksiannettava vainajan lakisääteisille perillisille jotta se on lainvoimainen.
Toimeksiannostanne otamme vainajan jättämään testamenttiin hänen lakisääteisten perillistensä hyväksymiset tai annamme sen tiedoksi haastemiehen välityksellä.

Lainhuudon hakeminen
Haemme toimeksiannostanne lainhuudon.

Toimeksiannostanne haemme lainhuudon perintönä saatuun tilaan.

Lahjakirjat

Laadimme toimeksiannostanne lahjakirjoja. Lahjaverotaulukko 01.01.2009 lähtien

Sivun alkuun